Księgozbiór bibliologiczny Biblioteki Uniwersyteckiej

Księgozbiór bibliologiczny Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu służy studentom studiów podyplomowych, uczestnikom kursów bibliotekarskich, a przede wszystkim pracownikom  bibliotek. Gromadzi literaturę przedmiotu związaną z bibliotekoznawstwem i informacją naukową. Księgozbiór usystematyzowano w następujących  działach.

 • Wydawnictwa encyklopedyczne
 • Prasoznawstwo
 • Prace Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej
 • Historia bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa
 • Publikacje z zakresu prawa i organizacji bibliotek
 • Wydawnictwa dotyczące informacji naukowej
 • Praktyczna działalność bibliotek
 • Materiały edukacyjne dla bibliotekarzy
 • Wydawnictwa własne BU
 • Albumy
 • Serie wydawnicze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich:
 • Nauka, Dydaktyka, Praktyka, Propozycje i Materiały, FO-KA, Bibliotekarze Polscy we wspomnieniach współczesnych
 • Czasopisma bibliotekarskie polskie i zagraniczne
 • Materiały konferencyjne

W każdym z wymienionych działów znajduje się starsza i najnowsza literatura dotycząca omawianej problematyki. Na szczególną uwagę zasługują dwie serie wydawnicze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich:  Nauka, Dydaktyka, Praktyka i Propozycje i Materiały. Pierwsza z nich jest najważniejszą serią wydawniczą SBP  i stanowi cykl książek o charakterze naukowym i dydaktycznym.  Publikowane są tu prace wybitnych specjalistów i najważniejszych przedstawicieli nauki o książce i informacji. Dotychczas ukazało się ponad 180 tytułów.

Druga, Propozycje i Materiały powstała z myślą o szybkim wprowadzaniu w obieg czytelniczy dorobku ciekawych konferencji i seminariów poświęconych bieżącym problemom bibliotekarstwa oraz książek o charakterze poradnikowym i informacyjnym. Od początku ukazało się około 100 tytułów.

Interesującą  część zasobu tworzą materiały konferencyjne, będące  jednocześnie cennym źródłem informacji o stanie rozwoju bibliotek i problemach je nurtujących na przestrzeni wielu lat.

W czytelni znajdują się także najważniejsze polskie i zagraniczne czasopisma bibliotekarskie:

Przegląd  Biblioteczny (9 punktów na liście MNiSW) – najstarsze polskie czasopismo bibliotekarskie o charakterze naukowym obejmujące wszystkie podstawowe nurty polskiego bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej.

Bibliotekarz – periodyk o charakterze fachowym adresowany do bibliotekarzy bibliotek różnych typów, w szczególności publicznych i naukowych. Treści czasopisma dotyczą współczesnych problemów polskiego i światowego bibliotekarstwa w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Inne to  Biblioteka, Zarządzanie biblioteką, Roczniki Biblioteczne, Rocznik Biblioteki Narodowej, Zagadnienia Informacji Naukowej. Głównym celem tego ostatniego jest zapewnienie forum dla rozpowszechniania artykułów naukowych i wyników badań z zakresu nauki o informacji oraz innych dyscyplin, w których podejmowane są analizy społecznych i technologicznych aspektów działalności informacyjnej prowadzonej w różnych sferach współczesnego życia społecznego. Również takie wydawnictwa jak np.   Bulletin des Bibliothéques de France, Zeitschrift für Biblotheekswesen und Bibliographie  i  inne, szeroko informują o organizacji bibliotekarstwa za granicą.

Księgozbiór bibliologiczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, od g.8.00-14.30. Czytelnicy zewnętrzni mogą zamówić książki i skorzystać z nich w godzinach popołudniowych w czytelni  Nauk Społecznych.

Zgromadzony  w jednym miejscu zasób pozwala na łatwe skorzystanie z najnowszej literatury i bieżących czasopism, wzbogaca naszą zawodową wiedzę w tej dziedzinie.

Krystyna Jazdon

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Dodaj komentarz