Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego

Zbliża się czas typowania prac do Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego. Warto przypomnieć postać patrona tej nagrody. Nagrody ważnej i docenianej przez samych bibliotekarzy i uhonorowanych nią autorów.

Adam Łysakowski, urodził się 18 grudnia 1895 w Stanisławowie (dzisiaj Iwano-Frankiwsk, Ukraina). Zmarł 30 września 1952 w Warszawie. Był bibliotekarzem i bibliotekoznawcą. Znany głównie jako twórca zasad katalogu przedmiotowego w Polsce, zapamiętany jako wykładowca uniwersytecki i dyrektor bibliotek naukowych, a przede wszystkim dyrektor Państwowego Instytutu Książki oraz Instytutu Bibliograficznego.

Ukończył gimnazjum klasyczne w Kołomyi i klasę skrzypiec średniej szkoły muzycznej. W 1913 rozpoczął studia uniwersyteckie w zakresie filozofii, polonistyki i germanistyki na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.

W 1915 powołany do armii austriackiej, został ranny na froncie włoskim. Od listopada 1918 do 1925 pozostawał w Wojsku Polskim, kierując oddziałem bibliotecznym oraz pełniąc funkcję zastępcy szefa w Zarządzie Archiwalnym Dowództwa Okręgu Generalnego Lwowskiego. Był także kierownikiem Biblioteki Wojskowej Dowództwa Okręgu Korpusu nr VI we Lwowie. W latach 1919-1921 kontynuował przerwane studia (Lwów), gdzie 1926 roku obronił pracę doktorską pt. Uczucie jako podstawa oceny wartości.

W 1925 roku został bibliotekarzem w Uniwersyteckiej Bibliotece Publicznej w Wilnie, a następnie kierownikiem Działu Książek. W 1928 opublikował pracę Katalog przedmiotowy. Teoria. Od 1930 do grudnia 1939 roku był dyrektorem  Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie.

Działał w Związku Bibliotekarzy Polskich i Radzie Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich. W latach międzywojennych był także kuratorem Synodu Ewangelicko-Reformowanego w Wilnie i kierownikiem biblioteki Synodu.

Od grudnia 1940 do maja 1941 pracował w Bibliotece Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. Od stycznia 1944 przebywał w Warszawie i pracując w bibliotekach: Narodowej i Uniwersyteckiej; brał udział w ratowaniu warszawskich zbiorów bibliotecznych po powstaniu warszawskim. W 1945 pracował w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, a następnie, do lipca 1946 był kierownikiem referatu bibliotek w Ministerstwie Oświaty.

W 1946 opublikował pracę Katalog przedmiotowy. Podręcznik, napisaną jeszcze przed wojną, stanowiącą instrukcję katalogowania przedmiotowego.

W latach 1946-49 był organizatorem i dyrektorem Państwowego Instytutu Książki w Łodzi; w latach 1946-48 kierował Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego, w roku akad. 1945/46 prowadził wykłady z bibliotekarstwa na Uniwersytecie Łódzkim. W 1948 uzyskał na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Łódzkiego stopień doktora habilitowanego w zakresie bibliologii, na podstawie prac: Katalog przedmiotowy. Teoria z 1928 oraz Katalog przedmiotowy. Podręcznik z 1946[1].

W 1949 przeszedł na stanowisko dyrektora Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej w Warszawie. Uczestniczył w zorganizowaniu oraz przewodniczył Komisji Bibliograficzno-Bibliotekarskiej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. W roku akad. 1951/52 prowadził wykłady z bibliografii na Uniwersytecie Warszawskim.

Niewielu z nas wie, że Adam Łysakowski od 01 stycznia 1929 do 31 maja 1929 roku pracował w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. W tym czasie, jako Sekretarz Komisji Organizacyjnej II Zjazdu Bibliotekarzy Polskich w Poznaniu miał niepoślednie zasługi w jego przygotowaniu. Wygłosił referat  Normy organizacyjne bibliotek naukowych, w szczególności uniwersyteckich. Zaraz po Zjeździe przeniósł się do Warszawy.

Był człowiekiem niezwykle pracowitym, twórczym w działaniu. Zapamiętany jako dobry organizator pracy, sumienny teoretyk i dydaktyk. Napisał kilkadziesiąt artykułów i dwie ww. książki. W 1953 roku miało ukazać się przygotowywane nowe wydanie publikacji z 1928 roku Katalog przedmiotowy. Teoria.

Drugi kierunek zainteresowań Łysakowskiego stanowiły bibliologia i bibliografia. Był min. inicjatorem opracowania bibliografii regionalnej okręgu wileńskiego oraz organizatorem prac nad bibliografiami bibliologicznymi.

Swoje poglądy na bibliografie i bibliologie opisał w trzech rozprawach dotyczących polskiej służby bibiograficzno – dokumentacyjnej, samego problemu określenia bibliografii oraz zagadnieniom treści wartości książek w bibliografii. Zorganizowany przez Łysakowskiego Państwowy Instytut Książki dał początek Instytutowi Książki i Czytelnictwa w Bibliotece Narodowej.

Bardzo pociągła go dydaktyka. Jeszcze przed wojną będąc równolegle bibliotekarzem, był nauczycielem propedeutyki filozofii w Wilnie, także członkiem – założycielem Towarzystwa Pomocy w Samokształceniu.  Prowadził zajęcia dydaktyczne zarówno w Warszawie jak i  w Łodzi. Przedmiotem jego wykładów była przede wszystkim bibliografia i nauka o książce.

Jego koledzy i współpracownicy wspominali go jako człowieka niezwykłego charakteru, prawego, wymagającego i konsekwentnego.

Najważniejsze prace Adama Łysakowskiego

 • Określenie bibliografii: przedmiot, metody i zadania na tle nauki o książce. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1950 (wznowienie Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1995).
 • Katalog przedmiotowy. Cz. 1, Teoria. Wilno: Tow. Przyjaciół Uniw. Biblioteki Publ., 1928 (wyd. 2 Warszawa: SBP, 2002 ​
 • Katalog przedmiotowy: podręcznik. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1946.
 • Mój pamiętnik 1911-1919: fragmenty. Warszawa: SBP, 2002. ​
 • redaktor „Biuletynu Instytutu Bibliograficznego”.
 • redaktor „Biuletynu Państwowego Instytutu Książki”.

Od 1983 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przyznaje Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego dla autorów prac badawczych o dużym znaczeniu dla rozwoju teorii i praktyki bibliotekarstwa i informacji naukowej.

Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego

Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego ustanowiona została uchwałą ZG SBP w kwietniu 1983 r. Ustanowieniu Nagrody przyświecała myśl, aby promować w środowisku bibliotekarskim autorów, których dzieła mają istotne znaczenie dla rozwoju teorii i doskonalenia praktyki bibliotecznej i informacyjnej. Ustanowienie jej patronem Adama Łysakowskiego, wybitnego bibliotekarza, bibliografa i organizatora bibliotekarstwa miało podkreślać związek teorii i praktyki, bowiem właśnie Łysakowski umiejętnie łączył refleksję teoretyczną ze znakomitą organizacją działań praktycznych.

Od 1994 r. Nagroda była przyznawana w dwóch kategoriach:

 • prace o charakterze teoretyczno-metodologicznym
 • prace o charakterze dokumentacyjno-źródłowym

Regulamin z 2001 r. włączył trzecią kategorię: prace praktyczno-wdrożeniowe.

Obecnie, zgodnie z Regulaminem z 2007 r. nagroda jest przyznawana w czterech kategoriach:

 • prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym,
 • prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym,
 • podręczniki akademickie,
 • prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym

Zgłaszanie nominacji do Nagrody za rok poprzedni odbywa się do 15 marca roku następnego.

Nominacje do Nagrody mogą zgłaszać: członkowie ZG SBP, członkowie Komisji Nagrody, Zarządy Okręgowe SBP (przewodniczący Zarządów Okręgowych), Zarządy Komisji, Sekcji, Zespołów przy ZG SBP (przewodniczący tych Zarządów/Sekcji, Komisji), pracownicy naukowi (zatrudnieni i emerytowani) katedr i instytutów bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Wniosek nominowania musi zawierać uzasadnienie. Nagroda ma postać medalu i dyplomu.

[Informacja o Nagrodzie w : http://www.sbp.pl/konkursy/informacje]

Korzystałam z książki Adam Łysakowski, bibliotekarz, bibliograf, bibliolog, Warszawa 2003, Biblioteka Narodowa, Prace Instytutu Bibliograficznego nr 39.

Krystyna Jazdon

Licencja Creative CommonsTen utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.