„Kultura książki” we współczesnej bibliologii

„Kultura książki” we współczesnej bibliologii stała się główną  kategorią badawczą. Bogactwo zjawisk składających się na obecność książki w kulturze pozwala na ich interdyscyplinarne ujmowanie zarówno w perspektywie nauk humanistycznych, jak i nauk społecznych, aż po dyscypliny ścisłe. Istnieje coraz większa potrzeba prowadzenia badań na polu humanistyki, łączącej zarówno twórców jak i odbiorców kultury.

Niniejsza publikacja składa się z czterech części.

W pierwszej Kultura książki w badaniach humanistycznych i społecznych: Humanistyka cyfrowa i Nowe formy książki, autorzy wystąpień koncentrują się na postępujących zmianach technologicznych w obszarze nauk humanistycznych, które wiążą się z cyfryzacja piśmiennictwa.

 W części drugiej Historyczne aspekty kultury książki: Ruch wydawniczy oraz Biblioteki, zaprezentowano studia nad książką i bibliotekami, ukazano tradycje i funkcje bibliotek w kształtowaniu kultury piśmienniczej oraz czytelniczej na przestrzeni dziejów w kraju i poza granicami.

Trzecia część Działalność Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa w latach 2006-2016 z perspektywy dokonań naukowych poszczególnych zakładów, to pokłosie Jubileuszu 60-lecia IINiB UWr. Jest to interesująca dokumentacja dokonań naukowych Instytutu, poprzez pryzmat działalności czterech jego zakładów naukowych.

Czwarta część poświęcona została Dokumentacji uroczystości jubileuszowych, uświetniona obecnością wielu gości, pracowników, absolwentów i studentów z kraju i zagranicy.

Publikacja IINiB UWr., należy do serii wydawniczej „Książka- Dokument – Informacja” i stanowi ważny materiał omawiający istotne problemy dotyczące bibliologii i informatologii, zarówno we współczesności jak i w ujęciu historycznym.

Kultura książki w humanistyce współczesnej, pod red. Bożeny Koredczuk, Kamili Augustyn, Wrocław 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis, s.375. Książka jest dostępna w Księgozbiorze Bibliologicznym.

Krystyna Jazdon

Licencja Creative CommonsTen utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.